Cywile

Czy warto grać cywilem? (English below)

Zweihander jest grą bitewną, której główną tematyką jest wojna. Ale warhammerowa wojna nie angażuje wyłącznie żołnierzy. Maszerujące w stronę wzgórz Buchenfels zagony są też miejscem dla dziesiątek ciągnących za armią cywili: kapłanek, kupców, rzemieślników, artystów, medyków, nosiwodów, ciur obozowych i markietanek, rodzin żołnierzy… 

Jeżeli ciągnie Cię do grania taką postacią, (indywidualnie lub w grupie) Zweihander jest larpem dla Ciebie. Nasza gra jest skierowana do wszystkich osób, które szukają larpa o wysokim poziomie technicznym i są zainteresowane tematyką wojny w świecie Warhammera – niekoniecznie muszą jednak wcielać się w postacie walczące! W tym krótkim dokumencie pragniemy zaś wytłumaczyć, na jakie warunki na grze mogą liczyć postacie cywilne, nieuczestniczące w misjach bojowych.

Naszą intencją jest przedstawienie obozu jako miejsca tętniącego życiem i faktycznie zamieszkałego przez ludzi, nie wyłącznie sypialnię i “poczekalnię” między misjami! Przy odpowiedniej liczbie uczestników chcących grać cywili, uda nam się osiągnąć cel. Wspólnie stworzymy  miejsca, gdzie chętnych graczy czekają wciągające dedykowane wydarzenia i sceny, ciemne sprawki, wydarzenia, sceny zbiorowe, niespłacone długi i przysługi, kłótnie, romanse, zemsty i inne ciekawe relacje. W tym celu zorganizowaliśmy zespół ds. cywili, koordynowany przez Milo Jankowską. Michał Bożydar Góra i Artur Miękina będą pracować nad kartami postaci, a Agnieszka “Anathema” Pilc i Adrianna “Odalla” Adamska będą wspierać grę cywilną jako NPC podczas samego larpa.

Akcja

Gracze cywilni, którzy zgłoszą taką chęć, otrzymają krótkie karty postaci stworzone przez nasz zespół ds. cywili. Karty będą zawierać podstawowe relacje oraz zahaczki ułatwiające wejście w grę obozową. Liczymy na to, że uczestnicy będą chętni do samodzielnego rozwijania tego materiału, kontaktując się ze współgraczami by lepiej się bawić.

Damy Wam odpowiednie narzędzia. Zainteresowani uczestnicy otrzymają przed larpem dostęp do specjalnej grupy na Facebooku, służącej ustalaniu wątków i nawiązywaniu relacji. Pragniemy oddać w ręce uczestników platformę, na której będą mogli sami kreować historie między postaciami oraz całymi oddziałami. Oddolne zaangażowanie uczestników i własna inicjatywa oraz współtworzenie larpa są silnie zakorzenione w naszej kulturze grania.

Chcąc, by obozy na naszej grze tętniły życiem, a oddziały również coś zorganizowanego do tego życia wniosły, zobowiązaliśmy każdą formację do przeprowadzenia przynajmniej jednej aktywności angażującej graczy spoza jej grona. To nie musi być wielkie wydarzenie: dobrymi przykładami są ceremonie religijne, różnego rodzaju zawody, konkursy i turnieje, koncerty czy klimatyczne pokazy umiejętności. Te wydarzenia będą dawać okazje i preteksty do interesujących interakcji, poznawania się postaci oraz czynności innych, niż walka. W pierwszy wieczór gry w każdym z obozów będzie też miała miejsce wielka, klimatyczna uczta zorganizowana przez graczy z naszym wsparciem.

Miejsce

Obozy na Zweihanderze będą bardziej przypominać miejsca stacjonowania zorganizowanego wojska, niż kempingi turystyczne. Wzdłuż wytyczonych alejek, na bazie prostokątów zostaną wydzielone uporządkowane kwatery dla oddziałów. Sercem lokacji będzie zaś plac z namiotami sztabowymi, strefą wspólną z meblami i paleniskami, przestrzenią do zbiórek i apeli oraz wbitym w ziemię palem z różnymi oznaczeniami armii. Będzie to świetna przestrzeń do interakcji ludzi z różnych oddziałów, integracji i scen zbiorowych, stworzenia jednej społeczności.

Czekamy również na lokacje zgłaszane nam przez uczestników. Już teraz wiemy, że w jednym obozie będzie organizowany szpital, a w drugim klimatyczna kuchnia polowa. Osoby mające na to pomysły i chęć ich realizacji, zapraszamy do kontaktu (więcej informacji w ostatnim akapicie).

Od samego początku tworzenia Zweihandera istnieje zasada braku walki w obozach. O ile może dochodzić do niewielkich scen, takich jak pojedynki czy karczemne bójki na pięści i (bezpieczne) kufle, tak oddziały i armie nie będą atakować swoich obozów. Ta zasada zapewnia bezpieczeństwo (obozy są pełne odciągów od namiotów, ognisk, mebli i innej niedostosowanej do walki scenografii) oraz spokój i bezpieczną strefę do gry społecznej.

Polecamy uczestnikom nocowanie na terenie gry w klimatycznych namiotach. Posiadanie własnego – nawet skromnego – podobozu, umożliwia pozostawanie w grze cały czas i traktowanie tego miejsca jako swój dom przez kilka dni larpa. Jednym z naszych partnerów jest firma Matuls, specjalizująca się w wytwarzaniu najwyższej jakości sprzętu dla rekonstruktorów. Matuls produkuje między innymi namioty, które można kupić lub wypożyczyć (tutaj dla przykładu zeszłoroczny cennik) na czas trwania wydarzenia. Wystarczy znaleźć kilka osób chętnych do podzielenia się kosztem, i można spędzić całą grę obozując, śpiąc i żyjąc w klimacie. Dobranie się w grupy ułatwia również rozwiązanie kwestii wyżywienia. Jeżeli do kogoś absolutnie nie trafia nocowanie w klimacie, zawsze może rozłożyć współczesny namiot w dostępnej dla uczestników strefie namiotowej poza grą, lub skorzystać z pobliskiej agroturystyki.

Czas

Misje bojowe na Zweihanderze kończą się wraz z zachodem słońca. Na porę nocną przewidujemy jedynie niewielkie misje nocne dla chętnych. Będą to zadania oparte bardziej na orientacji w terenie i przekradaniu się małych grupek, niż starciach całych armii. Noce będą więc szczególnie dedykowane grze społecznej, ciekawym wydarzeniom, ucztowaniu, śpiewaniu i innym niebojowym interakcjom oraz relacjom, angażującym zarówno żołnierzy, jak i cywili. 

Gra za dnia będzie znacznie bardziej skoncentrowana na misjach bojowych. Mimo to w ich trakcie sam obóz również nie pozostaje pusty i znajdą się tam chętni do gry – w przerwach od zajmowania się obozem, opieką nad rannymi, czy innymi pracami. Same misje choć odbywające się daleko od obozów, w trakcie larpa o wojnie mogą stanowić ważną oś fabuły gry cywilnej – niepokój związany z wynikiem starć oraz powroty zwycięskich lub pokonanych żołnierzy są realnymi wydarzeniami. Jest to również najlepszy czas na zacieśnienie relacji między postaciami cywilnymi i przygotowania do wieczornych aktywności.

Sprzedane!

Wiesz już, że weźmiesz udział w Zweihanderze? Jeśli chcesz wejściówkę napisz do nas, na kontakt@zweihander.pl. Masz na siebie konkretny pomysł mocno wspierający grę, i widzisz siebie bardziej jako postać niezależną? Wszystkie informacje znajdziesz w tym dokumencie.

W razie pytań, zapraszamy na nasz fanpage i maila, lub bezpośrednio do członków zespołu ds. cywili. Jeśli szukasz ekipy do wspólnego grania, warto zapoznać się z listą aktywnych w Polsce oddziałów na www.zweihander.pl, lub napisać post na Sigmar Mit Uns, gdyby zależało Ci na zorganizowaniu grupy (trupy teatralnej, świty kapłana czy utrzymującej się z wojny rodziny) specjalnie pod Zweihandera.

Masz pomysł na lokację w obozie, element scenografii bądź wydarzenie, które przysłuży się większej liczbie osób na grze, i chcesz je zorganizować? Napisz do nas! Może będziemy mogli Ci pomóc, organizacyjnie lub finansowo (w ramach budżetu na wsparcie projektów graczy).


Autor: Bartosz Bruski

Tłumaczenie: Katarzyna Ochman

Fot. Klaudia Zdanowska, Bartek Janiczek (larp Wiec Wron i Spotkania na Szlaku) oraz Piotr Muller (larp Tudorowie)

Should you play as a civilian?

Since Zweihander is a battle game, its main theme is war. But Warhammer-style war does not engage only soldiers. The armies marching to the Buchenfels hills are also home to dozens of civilians who follow the army: priestesses, merchants, craftsmen, artists, medics, water sellers, camp followers and sutlers, soldiers’ families…

If you are interested in playing such a character (individually or in a group), then Zweihander is just the larp for you. Our game is for everyone who is looking for a high level larp and who is interested in the world of Warhammer-style war – but not necessarily in playing combat characters! In this short document, we would like to explain what conditions civilian characters, who do not participate in combat missions, can count with.

Our intention is to present the camp as a vibrant place, inhabited by living and breathing people, not just a “bedroom” or “waiting room” between missions! With enough participants willing to play civilians, we are sure to achieve our goal. Together we will create a place where immersive events, dark affairs, both individual and group scenes, unpaid debts and favours, quarrels, romances, revenge and other interesting relationships await eager players. To achieve all this, we have organized a civilian squad, coordinated by Milo Jankowska. Michał Bożydar Góra and Artur Miękina will work on the character sheets, and Agnieszka „Anathema” Pilc and Adrianna „Odalla” Adamska will support the civilian game as NPCs during the larp itself.

Action

Civilian players, who would request it, will receive short character sheets created by our civilian squad. The sheets will include basic relationships and plot „hooks” to make it easier to find yourself in the camp game. We hope that the participants will be willing to use the given materials and their story further on their own, interacting with fellow players to have more fun.

We will give you the right tools. Before the larp, participants who are interested in our initiative will have an access to a special Facebook group, which will be used to set up and establish relations. We want to give the participants a platform where they can create stories between characters and whole units by themselves. Players’ involvement and their own initiative and co-creation of the larp are strongly rooted in our gaming culture.

In order to ensure that the camps are full of life and that the units have contributed to it by organising something, we have made it mandatory for each unit to run at least one activity involving players from outside their own unit. It doesn’t have to be a big event: religious ceremonies, various competitions, contests and tournaments, concerts or skill shows are just some of the good examples. These events will provide opportunities and pretexts for interesting interactions, getting to know each other’s characters and to participate in activities other than combat. On the first evening of the game in each camp there will also be a great, in-game feast organised by the players with our support.

Place

The camps on the Zweihander will be more like places where armies are stationed rather than tourist campsites. Along the marked-out lanes, rectangular sections will be assigned for the units to set up their camps. At the heart of the location there will be a square with headquarter tents, a common area with furniture and hearths, a space for assemblies, and a pole with various army insignias. This will be a great area for people from different branches to interact, a place to integrate and play group scenes and create a community.

We are also waiting for locations submitted to us by participants. We already know that in one camp there will be a hospital and in the other an in-game field kitchen. If you have any ideas and wish to implement them, please contact us (more information in the last paragraph).

From the very moment we have started creating Zweihander, we have set a rule of no fighting in camps. While there may be some minor scenes of such kind, like duels or tavern brawls, units and armies will not attack each other’s camps. This rule ensures safety (camps are full of tent ropes, campfires, furniture and other non-combat-appropriate props) and a peaceful and safe zone for social play.

We recommend the participants to spend the nights at the game site in in-game tents. Having your own – even a modest one – encampment, allows you to stay in the game all the time and treat this place as your home for a few days of the larp. One of our partners is Matuls, a company specialising in producing top-quality equipment for reenactors. Among other things, Matuls produces tents, which can be bought or rented (here, for example, last year’s price list) for the duration of the event. You just need to find a few people willing to share the cost, and you can spend the whole game camping, sleeping and fully living in the game setting. Joining a group also makes it easier to solve the matter of feeding yourself. If you are not keen on camping, you can always set up a modern tent in the off-game tent zone available for participants outside the game area, or use a nearby agritourism farm.

Time

Combat missions on the Zweihander end at sunset. Only small night-time missions are planned for those who would be willing to take part in them. These will be tasks based more on field orientation and stealth missions of small groups rather than clashes of whole armies. The nights will therefore be particularly dedicated to social events, feasting, singing and other non-combat interactions, involving both soldiers and civilians.

The daytime game will be much more focused on combat missions. Nevertheless, during those missions the camp itself is not empty either, and there will be people willing to play there, while taking breaks from taking care of the camp, taking care of the wounded, or other works. The missions themselves, although taking place far from the camp, can be an important axis of the plot of a civilian game during a larp about war – the anxiousness about the outcome of the clashes and the return of the victorious or defeated soldiers can be truly exciting. This is also the best time to strengthen relationships between civilian characters and prepare for the evening’s activities.

Sold!

You already know that you will be taking part in Zweihander: Ere Frosts Come? You can pay your admission fee after contacting us through kontakt@zweihander.pl. Or perhaps you have a specific idea for a supporting character and you see yourself more as an NPC? You can find all the information about that in this document.

If you have any questions, please visit our fanpage, write us an e-mail, or check directly with the members of the civilian squad. it is worth checking the list of active units at www.zweihander.pl, or write a post on Sigmar Mit Uns group if you would like to organise your own group specifically for Zweihander – perhaps a theatre troupe, a priest’s entourage or a family living off war?

Do you have an idea for a camp location, a piece of scenography or an event which will benefit more people at the game, and you want to organise it? Write to us! We may be able to help you organise it or fund it (within the budget for supporting players’ projects).


Autor: Bartosz Bruski

Translation: Katarzyna Ochman

The title graphic is based on the photos taken by Klaudia Zdanowska, Bartek Janiczek during the Wiec Wron and Spotkania na Szlachu larps and by Piotr Muller during the Tudors larp. Thank you!