Ekonomia/Economy

W trakcie gry postaci graczy mogą posługiwać się fabularną walutą w postaci dwóch rodzajów monet (pensów i szylingów) z wybitym, klimatycznym wzorem. Fabularną walutę będzie można wypożyczyć od organizatorów za zwrotną kaucją, liczoną od pojedynczej monety. Fabularna waluta ma być przede wszystkim narzędziem do opłacania usług i towarów zapewnionych przez graczy – np. kuchnie obozowe, handlarzy, czy artystów. Organizatorzy nie umieszczą w grze żadnych miejsc ani wydarzeń o ograniczonym dostępie do opłacenia fabularną walutą. Pieniądze na grze mają służyć przede wszystkim ciekawej grze obozowej, a Zweihander nie ma ambicji, by symulować prawdziwą ekonomię na grze.


Kurs wymiany

PENSY

Kurs to 2 zł za 1 monetę.

SZYLINGI
Kurs to 5 zł za 1 monetę.


Limit wymiany: jednorazowo można wymienić max 70 zł na gracza

Wymiana monet przed grą

Przez oddziałowych kwatermistrzów
a. Do 14 września oddziałowi kwatermistrzowie zgłaszają zapotrzebowanie na konkretną kwotę na grupie Zweihander – dowódcy oddziałów.
b. W czwartek przed grą, od 9:00 do 16:00, oddziałowi kwatermistrzowie zgłaszają się do Michała Bożydara Góry, żeby wymienić odliczoną kwotę na monety dla całego swojego oddziału. Oddziałowi kwatermistrzowie mogą, ale nie muszą wydać żołd fabularnie ingame.

Osoby bez oddziałów (nie zalecane) mogą zgłosić się indywidualnie.

Wymiana monet na grze

Przez wyznaczonych organizatorów po misjach bojowych
Na koniec każdej misji bojowej, gdy oddziały wracają do obozów, wyznaczony członek sztabu każdego z obozów (Averland – Artur Miękina, Wissenland – Paweł Jasiński), wymienia monety w namiocie kwatermistrzowskim przez 45 minut. To jedyna szansa wymiany moment na grze.

Wymiana monet po grze

W niedzielę
Po grze monety można wymienić w orgówce od godziny 9:00 do godziny 14:00.

Handel

Płatność

Odegranie płatności pomiędzy postaciami powinna odbywać się za pomocą waluty fabularnej, ale przy woli obu stron, dopuszczamy dyskretne złotówki lub “weksle” (handlarz wpisuje kupującego na listę, a ten płaci przelewem po grze). Jako organizatorzy, nie ingerujemy w transakcje.

Nadmierne gromadzenie monet:

Do handlarzy będą trafiały największe ilości monet. Żeby nie blokować przepływu monet i ich niedoboru na grze, osoby handlujące powinny wymieniać je po każdej misji bojowej.

Oddolni emitenci:

Dopuszczamy możliwość, że na grze pojawią się inne monety niż nasza oficjalna waluta. Traktujemy je jako rekwizyt i nie regulujemy ich działania.

[ENG]

During the game, the player characters may use the in-game currency in the form of two types of coins with an engraved ornament. The in-game currency can be leased from the organisers by making a returnable deposit, counted from a single coin. The in-game currency is to be primarily a tool to pay for services and goods provided by the players – e.g. camp kitchens, merchants or artists. The organisers will not include any places or events in the game with limited access which can be unlocked by paying with the in-game currency. The money in the game is primarily intended to serve the purpose of an interesting camp game, and Zweihander has no ambition to simulate a real economy at the game.

Exchange rate

PENNIES

The exchange rate is 2 PLN per 1 coin.SHILLINGS
Exchange rate is 5 PLN per 1 coin.Exchange limit: a maximum of 70 PLN can be exchanged per player at a time.

Exchanging the coins before the game

Through the unit quartermasters
a. By 14th September, the unit quartermasters can request the need for a specific amount of coins at the group “Zweihander – the unit commanders” (Zweihander – dowódcy oddziałów).
b. On the Thursday before the game, from 9:00 to 16:00, unit quartermasters report to Michał Bożydar Góra to exchange the amount of coins prepared for their entire unit. Unit quartermasters may or may not play out giving the coins as the salary to their troops already in the game.

Individual people (not recommended) can request the need for coins individually.

Exchanging the coins during the game

By the appointed organisers after combat missions

At the end of every combat mission, when the units are coming back to the camps, an appointed organiser from each of the factions (Averland – Artur Miękina, Wissenland – Paweł Jasiński), exchanges the coins in the quartermasters’ tent for 30 minutes. It is the only chance to exchange currency during the game.

Exchanging the coins after the game

On Sunday

After the game the coins can be exchanged at the organisers’ point between 9:00 and 14:00.

Trade

Payments

Payments between characters should be made using the in-game currency, with the both parties being willing to do it; we allow using Polish Złoty discreetly or “putting things on a tab” (the trader puts the buyer’s name on their private list and the buyer pays for the service by making a transfer after the game). As organisers, we do not interfere in the form of those transactions.

Excessive coin hoarding:

Traders will most likely be in possession of the largest amount of coins. To avoid blocking the flow of coins and their scarcity in the game, traders should exchange them after each combat mission.


Grassroots issuers:

We allow the possibility that coins other than our official currency may appear at the game. We treat them as a prop and do not regulate how they are being used.